การเลี้ยงไก่ไข่เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างอาหารโปรตีนให้กับครอบครัว ชุมชนได้อย่างพอเพียง

เมื่อตอนบ่ายผม และนักศึกษาพัฒนบูรณาการศาสตร์ ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่กับท่าน ดร.สวัสดิ์   ธรรมบุตร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไก่จากกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งได้เฝ้าเก็บไข่สดๆ จากมหาชีวาลัยอีสาน กับได้สอบถามอาจารย์เขาว่า....

  • อาจารย์ครับไก่ไข่พันธุ์นี้เรียกว่าพันธุ์อะไร?

ตอบ อาจารย์บอกว่าไก่ไข่พันธุ์นี้เป็นไก่ไข่สายพันธุ์ไทยพันธุ์แรก ยังไม่มีชื่อ แต่มีรหัสเรียกว่าพันธุ์ AC ครับ

  • ไข่ดกไหมครับ?

ตอบ เนื่องจากกำลังทดสอบสายพันธุ์ แต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าจะไข่ได้ประมาณ 300 ฟองต่อปี

  • จะเลี้ยงในระบบเกษตรกรรมแบบประณีตได้ไหมครับ?

ตอบ ดีมากเลยทีเดียวครับเพราะจะได้มีอาหารโปตีนบริโภคในครอบครัวที่มีราคาถูก นอกจากนั้นยังได้เกิดความเกื้อกูลระหว่างการปลูกพืชผัก เศษผักนำมาเป็นอาหารไก่ และมูลไก่ไข่นำไปเป็นปุ๋ยใส่พวกพืชผักได้เป็นอย่างดี

การเลี้ยงไก่ไข่ไว้บริโภคไข่ในครัวเรือนจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพี่น้องเกษตรกรจะได้มีอาหารที่มีราคาถูก ซึ่งครอบครัวหนึ่งจะเลี้ยงประมาณ 100-200 ตัว กำลังพอเหมาะ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ซึ่งถ้าหากเราคิดอย่างเป็นระบบแล้ว ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่น่าจะเป็นอาชีพทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับเกษตรกรรมแบบประณีต    อันจะส่งผลทำให้เกิดความพอเพียงทุกระดับ    

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

13 ก,พ,50