a-kanjana

  ติดต่อ

  หนทาง.........กว่าจะได้เป็นวิทยากร  
การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา "คน" ที่ดีที่สุด และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผน และเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจน โดยวิทยากร ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการฝึกอบรม และแนวคิด เกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จึงจะทำให้การฝึกอบรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพ หรือสายงานที่ปฏิบัติ คือการขาด ความรู้ และความชำนาญ ด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอด ความเข้าใจในลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม การเตรียมแผนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม ตลอดจนกระบวนการฝึกอบรม ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการบรรลุจุดมุ่งหมาย ของการฝึกอบรม ที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถ่ายทอดความรู้ มีจิตวิทยา และทักษะที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะ การเป็นวิทยากร ที่จะสนับสนุน ให้การฝึกอบรม ประสบความสำเร็จด้วยดี    ต้องประกอบด้วย                  -   การเตรียมการอบรม การวางแผนการสอน                  -   การสร้างบรรยากาศในการอบรม รวมทั้งการกระตุ้นให้ห้องประชุมมีบรรยากาศการ                     อบรมที่ดี -   การพัฒนาทักษะส่วนตัวของวิทยากร -   การเริ่มต้น และการจบการบรรยาย รวมทั้งบุคลิกภาพของวิทยากร -   มีการบันทึกวีดีโอการฝึกปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มารายงานตัว

หมายเลขบันทึก: 78356, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:24:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สม.4

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)