การสำรวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก 2550

การสำรวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก 2550

           เนื่องจากการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาหนึ่งที่มีบทบาทต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันในระดับประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชากร ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจทุก 2ปี โดยเริ่มทำการสำรวจครั้งแรกในปี 2534 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต่อเนื่องสำหรับนำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการวางแผน ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1 .โครงสร้างการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของสินค้าที่ผลิต รูปแบบการจัดตั้งทางกฎหมาย ระยะเวลาการผลิต กรรมวิธีการผลิตของสถานประกอบการ ในการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก อาจทำงานโดยบุคคลคนเดียว หรือมีสมาชิกในครัวเรือนร่วมด้วย แต่การตัดสินใจในการการดำเนินงานขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการเป็นหลัก ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการ เช่นอายุ เพศ และการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถและการตัดสินใจในการดำเนินกิจการ

2. การใช้แรงงาน และค่าตอบแทนแรงงานในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก เพื่อทราบข้อมูลการจ้างงาน ประเภทของคนทำงาน และค่าตอบแทนที่จ้างให้คนทำงานในกิจการ

3. ค่าใช้จ่ายในการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก เพื่อทราบค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า ประเภทของวัตถุดิบ วัสดุประกอบการผลิตตลอดจนวัสดุที่ใช่ในการบรรจุหีบห่อทั้งที่ซื้อและไม่ซื้อ

4. ผลผลิตและการใช้ประโยชน์จากผลผลิต เพื่อทราบมูลค่าผลผลิตและการประโยชน์จากผลผลิตที่ผลิตได้ของสินค้าแต่ละชนิด

5. สินทรัพย์ถาวรและภาวะหนี้สินของกิจการ เพื่อทราบประเภทของสินทรัพย์ถาวรที่สถานประกอบการใช้ในการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กและลักษณการครอบครองเป็นอย่างไร และสถานะทางการเงินของสถานประกอบการ

ปัญหาที่พบในการเก็บรวบรวมข้อมูล

         ผู้ประกอบการไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และคิดว่าเป็นการสำรวจรายได้เพื่อการเก็บภาษีจึงไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน STATCHUMPHON

คำสำคัญ (Tags)#สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร

หมายเลขบันทึก: 78249, เขียน: 13 Feb 2007 @ 16:25 (), แก้ไข: 09 May 2012 @ 05:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)