พระเป็นที่พึ่งทางใจ  ยามเรามีทุกข์  เราก็เรียกภาวนาให้ท่านมา

ช่วยเหลื่อ  เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

ยามเรามีความสุขกายสุขใจ  เราก็หมั่นทำบุญสร้างกุศลไว้ให้มาก ๆ