การลงพื้นที่ชุมชนหนองไผ่ล้อม   ดำเนินการโดยนศ.สม.4 เข้าไประดมความคิด   มีผู้ร่วมประชุมจากชุมชน   และเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน   สามารถสรุปบทเรียนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนได้  6  ขั้นตอน   ดังนี้

     1.ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม   นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้า   และคืนข้อมูลสู่ชุมชน

     2.ร่วมกำหนดปัญหา   ศึกษาสาเหตุของปัญหาสุขภาพชุมชนโดยการทำMine   Map

     3.นำเสนอปัญหาและสรุป

     4.จัดลำดับความสำคัญของปัญหา

     5.วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข

     6.วางแผนดำเนินการแก้ปัญหา   โดยชุมชนมีส่วนร่วม