บุคลากรส่วนใหญ่มีจิตสำนึกเรื่อง "คุณภาพ"

บุตระ
ดัชนีที่ 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

จะเชยหรือเปล่าหรือไม่ทราบว่าดิฉันคิดไปเอง ทุกคนอาจรู้ถึงความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นมาอย่างไร ทำไมจึงต้องทำเพราะบูมมาหลายปีแล้ว อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีคนเก่า และคนใหม่ อาจจะเป็นเรื่องตลกหรือเปล่าไม่รู้  แต่ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ "คนใหม่"  ได้รับทราบ (หรืออาจทราบแล้ว)
จึงหาที่มาของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา

ได้กำหนดไว้ หมวด ๖
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
_______________________

        มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
        ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
        มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก
        มาตรา ๔๙ ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการ
จัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
        ให้มีการประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
        มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูล
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา    รวมทั้งผู้ปกครองและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ
ของสถานศึกษา ตามคำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น
        มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษานั้นปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิได้ดำเนินการ
ดังกล่าวให้สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
    ***ดิฉันหวังว่า คนใหม่ หรือผู้ที่ไม่ทราบมาก่อน  คงพอจะทราบความเป็นมาแล้วน่ะค่ะ  ทั้งนี้ คราวต่อไปจะให้ความหมายน่ะคะ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#ดัชนีที่9.2-50#sra-on-bolg

หมายเลขบันทึก: 77889, เขียน: 12 Feb 2007 @ 09:33 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)