ก่อนหน้าไปเห็นจุดส่งเสริมการอ่านหนังสือตามตึกต่าง ๆ ของ รพ.น่าน มีการนำหนังสือ นิตยสาร มาวางตามชั้นที่จัดเตรียมไว้ สิ่งอำนวยความสะดวก  แต่ก็ไม่ทราบว่าจัดทำกันไว้กี่จุด

                  ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ในจังหวัดได้เห็นเหมือนกัน แต่ก็ไม่ทราบว่ามีกี่จุดเช่นกัน

                  ที่สถานีขนส่ง หรือคิวรถยังไม่เห็นจุดส่งเสริมการอ่าน จึงคิดว่าจะหารือกัลยาณมิตร ผู้ใหญ่ในดี ภาคีผู้อ่านหนังสือว่า จะร่วมมือส่งเสริมการอ่านหนังสือ โดยไปส่งเสริมสนับสนุนจุดที่มี  เคยมี และยังไม่มีได้อย่างไร