http://gotoknow.org/file/kpru_pr/LI+2.jpg

http://gotoknow.org/file/kpru_pr/LI.jpg

              

                                 ลิเก   นาฏกรรมแห่งชีวิตไทย  ที่ชนรุ่นหลังบางคนหลงลืมไป  ด้วยตระหนักถึงคุณค่าแห่งศิลปะการแสดงที่มีคู่แผ่นดินที่มีมาช้านาน  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่  1  และชั้นปีที่  2  คณะวิทยาการจัดการ  ร่วมกับโปรแกรมศิลปกรรมกลุ่มวิชาดนตรี    และโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร  จัดแสดงลิเกปริญญา  เรื่อง  พระสุธน  มโนราห์     หอศิลปะดุริยะนาฏ   อาคารสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม  ทั้งผู้ชม  แม่ยก  ฮากันสนั่นหอประชุม

http://gotoknow.org/file/kpru_pr/DSCF0334.JPG