ได้เข้าไปอ่านเรื่องธรรมจาก tenee.com แล้วได้สาระมาฝาก  เรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกที่อยู่ในใจแต่สามารถแสดงออกมาทางกายให้ผู้อื่นเห็นได้ คือ เรื่องแพ้ชนะ  เพราะในโลกนี้มีทั้งคุณและโทษติดกันอยู่  ขึ้นอยู่กับเวลาไหนด้านไหนจะแสดงออกมาเท่านั้น ให้มีปัญญารู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริง แล้วเราก็จะวางใจได้ถูกต้องตามกระแสของธรรมดา ก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนกันด้วย กาย วาจา ใจ ความคิด ต้องรู้จักยอมในคราวที่ควรยอม
ต้องรู้จักยกย่องในคราวที่ควรยกย่อง  ไม่ถือรั้งด้วยทิฏฐิมานะซึ่งเป็นเหตุให้เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ขอให้ตระหนักว่าบนโลกนี้ไม่มีเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดไป หรือเป็นผู้แพ้ตลอดไป ยอมเขาบ้าง ยกเขาบ้างในเวลานี้ คราวต่อไปต้องยอมถึงคราวยกย่องต้องยกย่องพอสมควร ไม่ตะเบ็งแข็งขันไม่ดื้อรั้น ถือดี มีทิฏฐิมานะ ที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนเปล่าๆ
จริงๆแล้วถ้าเราทำได้ก็เป็นเรื่องที่ดีทำให้ใจสงบมากขึ้น  แต่กิเลสของคนมีมากเกินกว่าที่จะทำได้  ถ้าใครปรารถนาก็ขอเอาใจช่วยอีกแรงค่ะ