ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี

pr_kpru
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีให้กับประชาชน

                     

        ด้วยศักยภาพของ  อ. แม่สอด  จ. ตาก ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์         และเป็นแหล่งการค้า  การผลิต  แปรรูปอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  ประกอบกับธุรกิจอัญมณีเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของชาว  อ. แม่สอด  และอำเภอใกล้เคียง  ในแต่ละปีสามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศเฉลี่ยเดือนละ 100  ล้านบาท  หากได้มีการพัฒนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจการค้าอัญมณีให้มีความรู้     ทั้งเชิงปฏิบัติการค้าและความรู้ด้านอัญมณีอย่างครบวงจรจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมอัญมณีได้อย่างยั่งยืน 

 http://gotoknow.org/file/kpru_pr/DSC_0022.JPG      http://gotoknow.org/file/kpru_pr/DSC_0021.JPG

          ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี  สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีให้กับประชาชน  และผู้ที่สนใจทั่วไป  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านอัญมณีและมีการวางแผนพัฒนาให้เป็นหลักสูตรอัญมณีศาสตร์  ในระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นต่อไป  อันเป็นการสร้างศักยภาพ    อ. แม่สอดเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีที่ส่งเสริมการค้าชายแดน  การท่องเที่ยว  เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

……………………………………………………..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋าความเห็น (0)