มีหนังสือเล่มหนึ่ง ที่ผมคิดว่า คงอนุโลมเข้าข่ายนี้

The Singularity Is Near ของ Ray Kurzweil ครับ

ไม่อ่าน แล้วจะตกรุ่นครับ