ดันและดึง.....จนพบกับความสำเร็จ   จนเป็นที่น่าพอใจ 
กับการเป็นหัวหน้า  ที่ปฏิบัติกับลูกทีม  
ดีใจไปกับเธอด้วย  ดังในเรื่องนี้ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่านหนึ่ง  นำพานักเรียน 2 คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ซักซ้อมจนเก่ง  สามารถไปแข่งขัน  เชิงวิชาการ  ที่งานพิบูลทรรศ  ที่ผ่านมา  จนได้รับรางวัลชนะเลิศ  การฟังภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา  และวาดภาพ

   
ชี้ให้เห็นถึง  ความเอาใจใส่  ความพากเพียรพยายามของคนหลายฝ่าย  ตั้งแต่ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ครูประจำชั้น  ตลอดจนผู้ปกครอง   อ้อ...และนักเรียนด้วยค่ะ