ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการสอน  ๓๐  ปี  ปัจจุบันทำหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่   และรับผิดชอบสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

การอ่าน

          ประสบผลสำเร็จจากนักเรียน  นักเรียนเป็นตัวแทนระดับอำเภอ  ไปแข่งขันระดับจังหวัด   นักเรียนระดับประถมปลาย

วิธีการ

               ฝึกให้นักเรียนอ่านทุกวัน  และฝึกให้อ่านออกเสียง  คำควบกล้ำให้ชัดเจน  ถูกต้อง  หลักการจับหนังสือ  การนั่งและยืนอ่านทำอย่างไร  ฝึกให้นักเรียนรู้จักกวาดสายตายเวลาอ่านหนังสือ       ให้รู้จักเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องขณะที่อ่าน

การเขียน

           การสอนเขียน  ประสบความสำเร็จ  เพราะนักเรียนที่สอนอยู่ในระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่   ไปแข่งขันการคัดลายมือในกลุ่ม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วิธีการ

           การเขียน  นักเรียนมีความสามารถของเขาอยู่ในตัว  เพียงแต่ครูช่วยให้คำแนะนำ  ดูแลอย่างใกล้ชิด  ทุกครั้งที่นักเรียนจับดินสอ  เขียนหนังสือครูจะต้องแนะนำ  นักเรียนต้องเขียนหนังสือหัวกลม     ลากเส้นให้ตรง  และเขียนให้จรดเส้นบน  เส้นล่าง  ตัวต้องเสมอกัน  การเว้นช่องไฟ      ถ้านักเรียนเขียนยังไม่ดีครูต้องแนะนำให้นักเรียนฝึกปฏิบัติให้นักเรียนได้พัฒนาต่อไป การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การสอนคณิตศาสตร์  การบวกการลบ  การคูณและการหาร  นักเรียนจะชอบและสนุกจากการใช้  โบว์ชั่วของสินค้า  ห้าง  Big  C  โลตัส  ให้นักเรียนนำรูปภาพที่มีสินค้า  ติดอยู่มาตัดแปะ   ฝึกให้นักเรียนตั้งโจทย์ปัญหาง่ายๆด้วยตนเอง  ง่ายๆการสอนโดยใช้แผนผังความคิดนักเรียนชอบการเรียนการสอนแบบนี้เพราะได้ฝึกคิด  และโยงใยความเป็นมาของเรื่องที่เรียน  สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน  เล่าเหตุการณ์จากสิ่งนักเรียนได้พบเห็นได้  และนักเรียนส่วนมากจะทำแผนผังความคิดได้ดี