วันนี้ได้เข้าร่วมประชุมองค์กรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ประชุมกันตั้งแต่20.00 น- 00.15น  เป็นการประชุมที่ยาวนานมากๆครับ

    โรงพยาบาลของเรามีแพทย์ 5 ท่าน ประชุมกันทุกๆ 1 เดือน  ในแต่ละเดือนก็จะมีวาระมากมายที่เข้ามาเพื่อหารือและพิจารณา 

     บรรยากาศเป็นแบบกันเอง  สนุกสนานคุยกันแบบพี่แบบน้องเรื่อยๆครับ  ระหว่างที่ประชุมก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆหลายอย่างโดยเฉพาะแนวคิด  วิธีคิดของแต่ละคน  ทำให้เราได้เรียนรู้ความแตกต่าง  มองเห็นความเป็นตัวตนแต่ละคน  เราเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจ  เรียนรู้เพื่อร่วมงาน  เพื่อสร้างสรรค์  ให้งานและองค์กรขับเคลื่อนต่อไปได้ด้วยดี  และที่สำคัญเวทีนี้ทำให้เราได้ฝึกฝนตนเอง  ฝึกที่จะฟังอย่างลึกซึ้ง  ฝึกที่จะรับฟังอย่างมีสติ  และฝึกที่จะพูด  ฝึกที่จะแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์  พอเหมาะ  พอควร  รู้สึกดีใจที่ได้เรียนรู้ในทุกๆเวที........

      ประเด็นสำคัญดังนี้คือ

            -  การรับนโยบายจากผู้บริหาร

            - การหารือเกี่ยวกับปัญหา  อุปสรรค  ความเสี่ยงในรอบเดือนที่ผ่านมา  รวมทั้งแนวทางแก้ไข.........

           - การทบทวนและแลกเปลี่ยนเรื่องราวในการดูแลผู้ป่วย

   เราแลกเปลี่ยนและรับฟัง  สะท้อนข้อมูลต่างๆด้วยความรู้สึกที่ดี  และสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการบริการที่ดียิ่งๆขึ้นไป  กับโรงพยาบาลของเราครับ