Prof. Seymour Papert กล่าวว่าผู้เรียนมีความรู้บ้างแล้วในตัวเขา ดังนั้นการศึกษาต้องเน้นให้เขาดึงความรู้ที่มีอยู่มาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

๑ตามบรรยากาศและเงื่อนไขที่เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความรู้นั้น

๑สภาพสังคมที่เอื้อให้เขาได้ร่วมกันทำงาน

๑สภาพการเรียนที่เอื้อให้เขาจดจ่อต่อการสร้างสรรความรู้อย่างมีอิสระ

เพียงครูให้ความสำคัญกับหลักการทั้งสามประการนี้การศึกษาไทยก็สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้เพราะมุ่งเน้นให้ประชากรของประเทศหาอาหารกินเองไม่ใช่การคอยให้คนอื่นป้อน ( Spoon feed)ไงหละ