เมื่อวานนี้ พวกเราชาว กศน.เชียรใหญ่ในนามของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่  มีส่วนราชการหลายส่วนร่วมจัดนิทรรศการและให้การบริการกับประชาชนกันอย่างพร้อมเพรียง ส่วน กศน.เชียรใหญ่ มากันพร้อมหน้าทั้งครูอาสาฯ , ครู ศรช.และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ร่วมกันนำกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการด้านหนังสือน่าอ่าน หนังสือพิมพ์ การฉายวิดีทัศน์ เรื่องตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียงการจัดนิทรรศการและการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อน KM ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2549 มีการสาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ให้กับประชาชนที่สนใจและให้นำกลับไปทดลองใช้กันดูที่บ้านด้วย  ส่วนของการรายงานผลโดย ผู้ใหญ่สมบูรณ์ นาคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลการะเกด และคุณพรชิรา ชูแก้ว ทำหน้าที่รายงานผลให้ท่านผู้ว่าได้รับทราบการดำเนินการ ก็ได้รับคำชมเชยว่า สามารถเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ วันนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไปเยี่ยมที่กลุ่มการเลี้ยงโคในหมู่ที่ 2 ด้วย  ก่อนท่านเดินทางกลับได้เดินเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทุกหน่วยงาน จนถึงซุ้มของ กศน.เชียรใหญ่ ท่านออกปากชมว่าสามารถจัดนิทรรศการได้อย่างมองเห็นภาพของการทำงานKM แถมกระซิบบอกว่าท่านธำรงค์ เขมะรัตน์ นายอำเภอเชียรใหญ่ เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถดึงให้หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ