Baby Research : ร่างแบบสอบถาม SAR ON BLOG

บอย สหเวช

   ผมทำวิจัยสถาบันเรื่อง การพัฒนาวิธีรายงานการประเมินตนเอง โดยใช้ Blog ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ลองยกร่างแบบสอบถามดู เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญการใช้ Blog ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตอบแบบสอบถามก่อนที่ผมจะนำไปใช้จริง (บุคคลที่ผมเล็งไว้สำหรับการตอบแบบสอบถามมี อ.beeman ทีม QAU และอีกหลาย ๆ ท่านในมน.ครับ)

     โดยแบ่งความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับคือ
5 - มากที่สุด 4 - มาก 3 - ปานกลาง 2 - น้อย 1 -น้อยที่สุด

 รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง โดยใช้ Blog  5  4  3 2   1
 1. การจัดเรียงเนื้อหาสำหรับการตรวจประเมิน          
 2. การออกแบบบันทึก          
 3. การให้สีสำหรับบันทึก          
 4. การจัดระบบป้ายคำหลัก          
 5. การใส่รุปภาพในบันทึก          
 6. การตั้งชื่อบันทึก          
 7. การกำหนดขนาดตัวอักษร          
 8. การเชื่อมโยงหลักฐานอ้างอิง          
 9. ความเหมาะสมของเนื้อหาแต่ละบันทึก          
 10. ภาพรวมในรุปแบบรายงานการประเมินตนเอง          

      มีคำถามปลายเปิดไว้ 2 ข้อ พร้อมข้อเสนอแนะ

      1. ท่านคิดว่ารูปแบบรายงานการประเมินตนเอง โดยใช้ Blog ของ Gotoknow มีความเหมาะสมหรือไม่
          (    ) เหมาะสม             (     ) ไม่เหมาะสม เพราะ ...........
      
       2. ท่านคิดว่าวิธีรายงานการประเมินตนเอง โดยใช้ Blog ของ Gotoknow เมื่อเทียบกับวิธีรายงานการประเมินตนเองโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม
           (    ) ดีกว่ามาก   (    ) ดีกว่า    (    ) พอ ๆ กัน (    )  ด้อยกว่า
           (    ) ด้อยกว่ามาก
 
        3. ข้อเสนอแนะ   

        หลังจากผู้เชี่ยวชาญการใช้ Blog ของ Gotoknow ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผมก็ทำแบบสอบถามอีกชุดหนึ่งสำหรับคณะกรรมการประเมินตรวจสอบครับ

ตอนนี้รูปแบบ SAR ON BLOG ผมได้ออกแบบไว้แล้ว โดยนำแนวคิดจากคณะมนุษย์มาจัดทำครับ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                          7 ก.พ. 50
  
          

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#r2r#คณะสหเวชศาสตร์#baby-research

หมายเลขบันทึก: 76986, เขียน: 07 Feb 2007 @ 19:17 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 01:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)