เปิดnotepad , Copy ข้อความข้างล่างแล้วนำไปวางใน notepad , click file >> save as >> add.reg
------------------------------------------------------

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegedit"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoViewContextMenu"=dword:00000000
"NoRun"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000


---------------------------------------------

Double click ที่ add.reg ตอบ Yes.

restart

และก็จะเป็นปกติครับ