ขั้นที่ 1  กำหนดขอบเขตของ FMEA  ควบคู่ไปกับการกำหนดนิยามของกระบวนการที่จะศึกษา

       ขั้นที่  2  การจัดตั้งทีมซึ่งมีลักษณะสหสาขาวิชาชีพ

  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  และ  Facilitator

        ขั้นที่  3   เขียนแผนภูมิบรรยายกระบวนการ

                     A.  เขียน  Flow  diagram  แสดงกระบวนการตามลำดับขั้นการปฏิบัติ

                    B.  ใส่เลขกำกับสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

                    C.  ถ้ากระบวนการมีความซับซ้อนมาก  ให้ระบุส่วนที่จะเป็นจุดเน้นเพื่อให้จัดการได้ง่าย

                     D.  เขียนกระบวนการย่อยพร้อมเลขกำกับ

                     E.  เขียน  Flow diagram ของกระบวนการย่อย

       ขั้นที่  4  ทำ  Hazard  Analysis

                    A.  จัดทำรายการ  Failure  Mode

                    B.  พิจารณาความรุนแรง  (severity)  และโอกาสที่จะเกิด (probability) 

                    C.  ใช้  Decition  Tree  เพื่อเลือก  Failure  Mode ที่มีความสำคัญมาวิเคราะห์ต่อ

                     D.  จัดทำรายการสาเหตุ  ของ  Failure  Modeที่เลือกไว้  (ใช้หลักการเดียวกับ  RCA)

       ขั้นที่  5  พิจารณาปฏิบัติการป้องกันและตัววัดผลลัพธ์

                      A.  เขียน  flow  diagram  แสดงกระบวนการตามลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ

                     B.  ตัดสินใจว่าจะ  "ขจัด"  ,  "ควบคุม"  หรือ  "ยอมรับ"  สาเหตุของ  Failure  Mode  แต่ละข้อ

                     C.  อธิบายแนวทางที่จะใช้ขจัดหรือควบคุมสาเหตุของ Failure  Mode

                     D.  พิจารณาตัววัดผลลัพธ์ที่จะใช้วิเคราะห์และประเมินผล

                     E. กำหนดผู้รับผิดชอบที่จะดำเนินงาน

                     F.  นำเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ

        ขั้นที่  6  ดำเนินการตามกระบวนการ  PDCA

 

~~~~~~~  อย่าลืม!!   ลองทำดูนะครับ  ~~~~~~~~~~