ผู้อำนวยการกศน.ปากพนังวางแผนร่วมกับปลัดอำเภอปากพนังท่านปลัดประดิษฐ์  ชูเมืองท่านซึ่งได้ย้ายมารับตำแหน่งใหม่และยังไม่เคยรับงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้มาก่อนเลยที่มาเพื่อขอคำแนะนำและจะได้เดินไปในทิศทางเดียวกัน    ท่านผ.อ.ได้แนะนำทุกคนที่รับผิดชอบแต่ละตำบลและหมู่บ้านที่จัดการความรู้ในรุ่นที่  2  มีทั้งหมด 51 หมู่บ้าน   และในส่วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนังได้พูดถึงการติดตามการจัดทำแผนของคุณกิจแกนนำว่ามีบางตำบลที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีบางตำบลที่ยังไม่ได้ดำเนินการเลยและให้ทุกคนพยายามติดตามการจัดทำแผนมาให้ทราบ