นอกจากความรู้  ทัศนคติ  ทักษะ แล้วยังต้องมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีก เช่น การคัดเลือกบุคคลเข้ากลุ่ม  การจัดสถานที่ บรรยากาศ  แสง สี เสียง   การกำหนดบทบาทFA