kmnewsletter1-3

     ในที่สุดข่าวการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม  2549  ซึ่งควรจะออกก่อนสิ้นปี ก็ได้ฤกษ์คลอดในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก  ดังนั้นภายในจึงประกอบด้วย คำอวยพรปีใหม่ จากท่านอธิการบดี และ ท่านรองอธิการบดี  แต่จะมีเนื้อหาประกอบด้วยบทความที่สำคัญ จากรองอธิการบดีฝ่าวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นองค์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือได้อย่างไร ? ดังนั้นชาว มมส. ทุกท่านจึงไม่ควรพลาด ในการอ่านบทความนี้อย่างละเอียด 
          
นอกจากนั้นก็จะเป็นข่าวกิจกรรมการจัดการความรู้ ที่ ชาว มมส. ไปร่วมในการประชุมเสวนาการจัดการความรู้เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่
8 (UKM 8) และ การไปร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ที่จัดโดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม ที่ผ่านมา รวมทั้งข่าวกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อนช่วยเพื่อน ของ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
  
         ข่าวสำคัญอีก 2 ข่าว ก็คือ  รูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี 2550 ตาม ABC Model ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มมส. แล้ว  อีกข่าวหนึ่งก็คือ การจัดให้มี รางวัล KM มมส.  เพื่อเป็นรางวัลแก่ชาว มมส. ที่สนใจและนำเรื่องของการจัดการความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานประจำของตนเองหรือของกลุ่ม  โดยมีเกณฑ์และคณะกรรมการพิจารณาแจ้งอยู่ในข่าวฉบับนี้ด้วย 
             
ชาว มมส. ทุกท่านไม่ควรพลาดนะครับ
<p align="left"> </p><p align="left"> </p>