การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งสายผู้สอน ให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมแนบเอกสารตามหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาย้าย เสนอผู้บริหารโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์  2550 และส่งถึง สพท.อย.เขต 1 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550