การทำผังเครือญาติมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจชุมชนและสังคม เพราะเครือญาติเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานสังคมสำคัญที่สุดของชีวิตครอบครัว  ทำให้เข้าใจระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวชุมชน  มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสขภาพของสมาชิกในครอบครัว  จากการเข้าไปชุมชนหนองไผ้ล้อม ได้ข้อค้นพบ ดังนี้

1 เป็นครอบครัวเดี่ยวมีมากกว่าครอบครัวขยายมีผลกระทบต่อการพี่งพิงสัมพันธภาพ  การช่วยเหลือ

2  พบสัมพันธภาพแบบเพื่อนบ้าน

3. โรคบางอย่างมีสาเหตุจากกรรมพันธ์ เช่น เบาหวาน สามารถนำมาวางแผนการเฝ้าระวังโรค

4.  ทำให้ทราบถึงอิทธิพลและศักยภาพในครอบครัว  นำมาแก้ปัญหาได้ตรงจุด  และทราบแนวโน้มปัญหาในครอบครัวได้ เช่น ความขัดแย้งในครอบครัว