การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการ A-I-C

suleewong
การดำเนินการเทคนิค A-I-C

     เทคนิค A-I-C  เป็นเทคนิคในการระดมความคิด  การวางแผนและการทำงานร่วมกันในการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน

     วิธีการระดมความคิดในกระบวนการ A-I-C  จะให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดทุกคน  ทั้งกลุ่มผู้นำ  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  โดยไม่มีการแบ่งชนชั้น  ทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นได้เท่าเทียมกัน  โดยกระบวนการประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  ได้แก่

     1.  A (Appreciation)  เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจสภาพของหมู่บ้านและการสร้างภาพหมู่บ้านพัฒนา  เป็นการสร้างการรับรู้  การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  ของแต่ละบุคคลโดยเน้นการยอมรับและความเข้าใจ  ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและรับฟังอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์  โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน  ได้แก่

     A 1 -  เป็นการวิเคราะห์สภาพของชุมชนหรือหมู่บ้านอย่างที่เป็นจริง

     A 2 -  เป็นการสร้างภาพหมู่บ้านที่พึงปรารถนา หรือเป็นภาพที่คนในชุมชนจินตนาการอยากให้หมู่บ้านเป็น

     2.  I (Influence)  เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจาก  A  โดยการวิเคราะห์ความต่างระหว่าง  A 1 กับ  A 2  เพื่อค้นหาปัญหาซึ่งนำไปสู่การกำหนดวิธีการ โครงการ  หรือแผนงาน  ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตาม  A 2  ร่วมกันโดยการนำความคิดและพลังสร้างสรรค์ของทุกคน  โดยแบ่งเป็น

     I 1.  การคิดค้นวิธีการ  โครงการหรือแผนงาน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาหมู่บ้าน

     I 2.  การคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือแผนงาน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาหมู่บ้าน

     ในขั้นตอน I 1. และ I 2. นั้นจะเน้นให้ทุกคนแสดงความคิดแบบมีส่วนร่วม

     3. C (Control)  การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ  โดยนำเอาโครงการหรือแผนงานที่ได้ตกลงกันในขั้นตอน I 2.  มากำหนดกิจกรรมการปฏิบัติอย่างละเอียดว่ามีหลักการและเหตุผลอย่างไร  มีเป้าหมายอย่างไร  ดำเนินการที่ไหน  ระยะเวลาดำเนินการ  แหล่งทรัพยากร  ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  รวมทั้งร่วมกันกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ทุกคนร่วมกันกำหนดและเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการปฏิบัติจะช่วยให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น

                                                     ศุลีวงศ์   สนสุผล

                                                                สม.4

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน suleewong

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 76684, เขียน: 06 Feb 2007 @ 16:55 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 12:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)