จากบันทึกที่แล้วผมได้ตกหล่นในภาพพิธีปิดไป ผมเลยนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งครับ โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 10 โดยนิสิตจากคณะวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

โดยมีภาพเพิ่มเติมในพิธีปิด ด้วยครับ คลิก