ในปีงบประมาณ 2550 สำนักงานประกันฯ จัดทำ package พัฒนาคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ (QAC) โดยครั้งแรก จัดวันที่ 6 ก.พ.2550 เพื่อหา training needs

มี QAC  จากคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วม 69 คน กิจกรรมเริ่มจาก กล่าวเปิดโดย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  QMR ของมหาวิทยาลัย ตามด้วยบรรยายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  เพื่อทบทวน และปูพื้นความรู้ด้านประกันคุณภาพ สำหรับผู้ที่เพิ่งมารับงานใหม่ และแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้แต่ละคนเล่าเรื่อง 3 ประเด็น คือ

1. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ

2. การเป็น QAC ต้องมีความรู้และทักษะอะไรบ้าง

3.  ท่านต้องการพัฒนาอะไรเพื่อปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ

โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สนง.ประกันฯ เป็น note taker ด้วยโปรแกรม mind manager

หลังจากนั้น แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานกลุ่ม ซึ่งได้ประเด็นที่น่าสนใจมากมาย สำหรับรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ จะนำมาเล่าในบันทึกต่อ ๆ ไปนะคะ

QAC เป็นฟันเฟืองที่สำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ

แปลกดีไหม  QAC  ที่มาร่วม workshop 69 คนนี้ เป็นผู้หญิงซะ 59 คน (ร้อยละ 86)