ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 14  เครื่อง  สมรรถนะปานกลาง

ต้องการเครื่อง  15  เครื่อง เพื่อทำห้อง Ict  ใหม่

เปลี่ยนห้องเดิมเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์