จ่าเอกเขียน  สร้อยสม  อายุ 61 ปี   บ้านเลขที่ 999/22 ถ.คลองชลประทาน  ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  โทร 089-369-7350, 089-913-8721  เป็นเกษตรดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ  ประจำปี 2549

         นอกจากนั้นยังได้รับยกย่องเป็นเกษตรกรดีเด่น   สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมระดับจังหวัด ปี 2546,  หมอดินดีเด่น ระดับเขต,  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรดีเด่น รางวัลที่ 2 ระดับจังหวัด,  วิทยากรดีเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         จ่าเอกเขียนทำการเกษตรผสมผสานในที่ดิน 15 ไร่   โดยทำนา 5 ไร่  ปลูกไม้ผลยืนต้น 5 ไร่   เลี้ยงปลานิล 4 บ่อ   ที่อยู่อาศัย พืช ผักสวนครัว สมุนไพร 2 ไร่   มีรายได้เดือนละ 15,000 บาท

         ผมไปพบจ่าเอกเขียนจากการตามเสด็จพระเทพรัตน์ฯ ที่ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   และได้ไปเยี่ยมชมของจริงที่บ้านจ่าเอกเขียน   โดยจ่าเอกเขียนไม่รู้ตัวล่วงหน้าและได้รับฟังการสาธิตวิธีปรับปรุงดิน   ก็เห็นจริงในความรู้และความพอเพียงของจ่าเอกเขียนและภรรยา

                          

                                          ป้ายที่บ้าน

                         

                                    ตารางคณะผู้มาดูงาน

                          

                                       บ่อเลี้ยงปลานิล

                         

จ่าเอกเขียนกำลังบรรยายสรุป  สมเด็จพระเทพรัตน์ทอดพระเนตรอยู่ข้างๆ

                         

   ใช้จอบฟันดินให้เห็นลักษณะของดินดาน  และอธิบายวิธีบำรุงดิน

วิจารณ์  พานิช
 5 ก.พ.50