ในการประชุมทำแผนชุมชนกลุ่มมหาราชก็ดำเนินการประชุมไปอย่างราบรื่นโดยมีหลักดำเนินการดังนี้

    1.  ไม่ขัดจังหวะผู้เล่า  ไม่พูดแทรกในขณะที่ผู้อื่นพูด

     2.  ใช้คำถามปลายเปิด

     3.  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

     4.  ไม่ใช้ความคิดของตนเองเป็นหลัก

     5.  ไม่สรุปและตัดสินเอง

     6.  ไม่ปากไวและพูดในทางลบ

     7.  ไม่ใช้เผด็จการ

     8.  ไม่ใส่ความคิดของตนเอง