แม้ในปัจจุบันเกษตรประณีต ๑ ไร่ที่เป็นระบบที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนแนวคิดในการทำงานจัดการความรู้อย่างเข้มข้น และจริงจัง อันเนื่องมาจากการใช้พื้นที่น้อยเพื่อการดำรงชีวิตของหนึ่งครอบครัว ซึ่งถือว่ายากมาก เพราะต้องใช้ความรู้มาก กับทรัพยากรที่มีน้อย แต่ต้องผลิตให้พอเพียงให้ได้ ดังนั้น ความรู้จึงต้องครบถ้วน ในทุกด้าน ที่อาจมีอยู่แล้ว นำมาจากที่อื่น หรือพัฒนาขึ้นมาใหม่ แบบผสมผสานกัน

เมื่อจำแนกความรู้ออกแล้วมาสามารถแบ่งออกได้อย่างน้อย ๖ ประเด็น ใน ๔ ระดับของการทำงาน สำหรับ ชุดความรู้ ทั้ง ๖ ชุด ได้แก่

  1. การจัดการดิน ในพื้นที่ขนาดเล็ก ที่สามารถรักษาและพัฒนาตัวเองได้เร็วและยั่งยืน
  2. การจัดการน้ำ อย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และครบถ้วน
  3. การจัดการพืช ในพื้นที่ขนาดเล็ก ทำให้มีผลผลิตที่ดี และยั่งยืน
  4. การจัดการสัตว์ ที่สนับสนุนระบบเกษตร ทั้งเชิงต้นทุน วัสดุ และแรงงาน
  5. การจัดการแสง ให้มีเพียงพอ กับพืชแบบหลากหลายชนิด และรูปแบบการปลูก
  6. การจัดการระบบการทำฟาร์ม ที่สามารถมีระบบการเจริญ ให้ผลผลิตหมุนเวียนตอบสนองความต้องการของครัวเรือน และการจัดการที่หลากหลายได้

ซึ่งอาจต่างกันตามระบบทรัพยากรพื้นฐานของทั้ง ๔ ระดับการทำงาน ดังข้างล่าง   นอกจากนี้เรายังต้องแก้ไขและจัดระบบสนับสนุนกันอีก ทั้ง ๔ ระดับ อย่างสอดคล้องกัน ก็คือ

  1.   ระดับแปลง
  2.   ระดับครัวเรือน
  3.   ระดับระบบนิเวศน์
  4.   ระดับชุมชน  

ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมการชุดความรู้อย่างครบถ้วนดังกล่าวแล้ว จึงจะสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาได้ย่างมั่นคงและยั่งยืน   ขอให้โชคดีครับ