การประเมินทักษะทางภาษา (10)

แนวคิดและความสำคัญของการประเมินทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
กรอบแนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร (Communication Competence)  มีประเด็นที่เป็นกรอบแนวคิด  ในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารที่ครูผู้สอนควรรู้  และควรทำความเข้าใจหลายเรื่อง  
ประเด็นต่างๆได้แก่   การทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร ซึ่งท่านสนใจและอ่านได้ในบันทึกนี้ค่ะ  การประเมินทักษะทางภาษา (9)
คราวที่แล้วครูอ้อยได้กล่าวถึง   วิธีการทดสอบทักษะทางภาษา  เมื่อทราบเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารและลักษณะของภาระงานที่ใช้ในการประเมินทักษะทางภาษาตามสภาพจริงแล้ว   ครูผู้สอนควรทราบถึงวิธีการการทดสอบทักษะทั้ง 4 เพื่อจะได้สามารถเลือกไปใช้ได้ตามความเหมาะสม  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของตน  โดยเรียงลำดับต่อไปนี้ 
1.  การทดสอบทักษะฟัง 
2.  การทดสอบทักษะพูด 
3.  การทดสอบทักษะอ่าน 
4.  การทดสอบทักษะเขียน 
พอมาถึงคราวนี้  ครูอ้อยขอเพิ่มเติมรายละเอียดจากบันทึกที่แล้วนะคะ
1.  การทดสอบทักษะฟัง    วิธีการทดสอบทักษะการฟัง  เพื่อความเข้าใจ  ครูอ้อยอยากจะเสนอแนะ  ดังนี้ค่ะ 
     1.1   การทดสอบการจับใจความสำคัญของคำพูด (Skimming)  มีรายละเอียดต่อไปอีกคือ 
          1)  ฟังข่าว  แล้วให้นักเรียนเขียนชื่อบุคคลในข่าว  สถานที่ที่อยู่ในข่าว  (เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถม) 
          2)  ฟังครูเล่าเรื่องหรือนิทานที่คุ้นเคย  นักเรียนตั้งชื่อเรื่อง(อาจใช้ภาษาไทยก็ได้) 
          3)  ฟังครูเล่า  หรืออธิบายเกี่ยวกับสถานที่  สิ่งของ  บุคคล  ภาพยนตร์  หรือเหตุการณ์  ให้นักเรียนเขียนในสิ่งที่ครูเล่า 
          4)  ฟังเทปที่บันทึกจากรายการวิทยุ  ให้นักเรียนบอกว่าเป็นรายการประเภทใด  เช่น  ข่าวทั่วไป  ข่าวกีฬา 
ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการฟังอีกนะคะ ครูอ้อยจะเขียนในบันทึกคราวต่อไป   โปรดติดตามอ่านค่ะ  ขอบคุณ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 76184, เขียน: 04 Feb 2007 @ 05:39 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
เตรียมการไว้ให้ดี  เวลามันจวนแจเข้ามาแล้ว