ระหว่าง 10.30-12.00 น.วันที่ 3 ก.พ.2550 ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองน่านฯ  มีการหารือกัน เพื่อนำข้อที่หารือเสนอที่ประชุม 8 ก.พ.อีกไม่กี่วันที่จะถึง

                       หารือปรับผังรายการให้เหมาะสม  เนื้อหาสาระ นำเรื่องราวดี ๆ สู่คลื่น ให้ชุมชนหรือสารดีดี อาทิ นักเรียนมัคคุเทศน์น้อย มาร่วมนำเสนอสาระสู่ผู้ฟัง  และทำให้คลื่นเชื่อมโยงสมาชิกสหกรณ์ให้มากกว่าที่ผ่านมา ร่วมทั้งเชื่อมโยงคลื่นกับสถานีวิทยุชุมชนสหกรณ์การเกษตร อ.ท่าวังผา และ อ.บ้านหลวง ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าสถานีนี้ด้วย ฯลฯ