วิชาที่ฉันชอบมี 9 วิชา   คือ

  1. วิชาคณิตศาสตร์
  2. วิชาภาษาไทย
  3. วิชาวิทยาศาสตร์
  4. วิชาศิลปะ(วาดรูป)
  5. วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา   และวัฒธรรม
  6. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  7. วิชาภาษาอังกฤษ
  8. วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
  9. วิชารำไทย

วิชาแต่ละวิชามีความรู้มากมายควรจะชอบและศึกษาต่อไป