การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

  ติดต่อ

นันทา คูณรัตนศิริ, มญชืพาณี ขำวงษ์, เพ็ญวรรณ เข้มข้น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ และการพัฒนาบุคลากรสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ 2547

ผลการศึกษา
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ มี 2 ผลผลิต คือ 1) ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ การผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีต้นทุนการผลิตเป็นเงิน 127,168.71 บาทต่อคนต่อปี และการผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มีต้นทุนการผลิตเป็นเงิน 52,446.97 บาท ต่อคนต่อปี และ 2) การพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรสุขภาพหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ มีต้นทุนการผลิตเป็นเงิน 178,038.95 บาทต่อคนต่อปี และการพัฒนาบุคลากรสุขภาพหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (นานาชาติ) มีต้นทุนการผลิตเป็นเงิน 267,058.42 บาทต่อคนต่อปี

ข้อเสนอแนะ
- ผู้บริหารควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยในการดำเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2547 และ 2548 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ และหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง (นานาชาติ) ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยแยกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นทุนต่อหน่วยในการพัฒนาบุคลากรสุขภาพต่อไป

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 76159, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 16:42:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)