การดำเนินงาน  สดถ.ย.  สุ่เมืองไทยแข็งแรง  เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี  โดยใช้ชุมชนเป็นที่ตั้ง  ให้ชุมชนรู้จักคิดค้นเป็นของตนเองและหาแนวทางแก้ปัญหาในชุมชนกันเอง  โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เป็นคนคอยประสานและให้คำแนะนำ (ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติให้)  ถ้าเราเข้าใจนแนวคิดการทำงานชุมชนแล้ว  จะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุข  ชุมชนได้รับประโยชน์และเกิดความยั่งยืนต่อไป