สรุปไตรภาคีฯ 1 ปีที่ผ่านมา (พื้นที่ อ.เขาชัยสน)

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ที่นี่ (อำเภอเขาชัยสน)ใช้การเริ่มต้นเดินเรื่องจากระดับอำเภอ ก่อนขยายไปยังตำบล และชุมชน

     การดำเนินงานไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน 1 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มวางกรอบคิดเป็น”วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน” ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน ได้ใช้ฐานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นตัวเริ่มต้นเดินเรื่อง จากการดำเนินงานโครงการนำร่อง “เอื้ออาทรคนพิการเข้าถึงสิทธิฯ” ทำให้ขยายฐานคิดเพื่อการพัฒนาชุมชน ไปยังโรงพยาบาลเขาชัยสนได้ดีมาก เกิดการยอมรับ และเห็นความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน ดังที่ได้เคยบันทึกไว้มากมายเกี่ยวกับพื้นที่อำเภอเขาชัยสน จากนั้นก็มาเดินต่อด้วย “การจัดทำยุทธศาสตร์สุขภาพระดับอำเภอ” ทั้ง 2 เรื่องจึงเป็น “น้ำประสานทอง” ของไตรภาคีฯ

     ซึ่งวันนี้ที่นี่เขามีการจัดองค์กรของทีมงานไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนระดับอำเภอชัดเจนแล้ว (พี่ชุติมาฯ หน.กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว เป็นหัวหน้าทีม น้องยิ่งยศฯ สอ.ลานช้าง เป็นเลาขาฯ) พร้อม ๆ กับการลงมือดำเนินการที่ชุมชนบ้านลานช้าง แต่ยังมีจุดอ่อนบ้างตรงที่การเชื่อมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ชัดเจนนัก แต่ได้รับทราบว่าโรงพยาบาลเขาชัยสนนั้นมีการเชื่อมถึงกันอยู่ในภาพของงานราชการอย่างเหนียวแน่นมาก่อนแล้ว ที่นี่ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงสาธารณสุขอำเภอ ต่อการดำเนินงานจากที่ดีอยู่แล้ว ก็ยิ่งดีขึ้นอีก เพราะทั้งพี่มาศ และพี่สวาท เอาใจใส่กับงานชุมชนเป็นอย่างดีเยี่ยม สำหรับพี่สวาทยังได้ชักชวนชมรมผู้สูงอายุ ให้เข้ามาร่วมรับรู้รับทราบแนวคิดนี้ เพิ่มขึ้นด้วย 

     ฉะนั้นการยึดโยงกับโรงพยาบาลเขาชัยสน สอ.ลานช้าง เทศบาลเขาชัยสน เครือข่าย อสม.และผู้นำชุมชน และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ดูจะเป็นขุมพลังที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นได้อีก ทั้งนี้จะต้องหาทางเชื่อมต่อกับ อบต.ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ที่นี่การพูดถึงเพื่อบูรณาการแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน จะดำเนินการต่อจากการได้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพของอำเภอแล้ว ซึ่งหลาย ๆ ฝ่ายเริ่มเห็นภาพความจำเป็น บางแห่งก็กระตือรือร้นให้มีขึ้นเร็ว ๆ  เน้นว่าเป็นการมองแบบ Etic ครับ

     กล่าวโดยสรุป พื้นที่อำเภอตะโหมด ยังอยู่ระยะที่ 1 คือ ระยะการใช้แนวคิดในการจัดการชุมนุม (Community Organization) ในระยะที่พร้อมจะเข้าสู่ ขั้นที่ 2 แล้ว ตามที่บันทึกไว้ที่ 3 ขั้นตอนของไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน 

     หมายเหตุ: ที่นี่ใช้การเริ่มต้นเดินเรื่องจากระดับอำเภอ ก่อนขยายไปยังตำบล และชุมชน ซึ่งกลับกันกับที่อำเภอตะโหมด และกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ ที่จะได้กล่าวถึงต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)