โครงการอาหารสมองสัญจรสู่ชุมชน

โครงการอาหารสมองสัญจรสู่ชุมชน
หลักการและเหตุผล
                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ  2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545   หมวด 3 ระบบการศึกษา  มาตรา 15 บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และใน(3) กล่าวถึงการศึกษาตามอัธยาศัย ว่าการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ
                สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนมีนโยบายพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างโอกาสและช่องทางการเรียนรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หน่วยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเคลื่อนที่ ตลอดจนแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  จัดและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของบุคคล และพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครอง           ส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อสนองพระราชบัญญัติ  และนโยบายดังกล่าว ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
                1. เพื่อเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  และขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน ในจังหวัดสมุทรสงคราม
        2. เพื่อจัดการศึกษาอบรมให้ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าถึงแหล่งความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต   และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา/วิทยาการ ต่างๆ นำไปใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการ และปัญหาของชุมชน
        3.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ระหว่างชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
        4.  เพื่อให้หน่วยงานภาคีในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหุ้นส่วนการจัดกิจกรรมในชุมชน

เป้าหมาย

1.        ขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ประชาชนในชุมชน จำนวน 6,000 คน 
2.        อบรมความรู้เบื้องต้นเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลความรู้  จำนวน 1,200 คน
3.        ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม จำนวน 24 คน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และกับชุมชนสามารถนำไปใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการ และปัญหาของชุมชน
4.        องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน จำนวน 50 แห่ง เข้ามาเป็นหุ้นส่วนจัดกิจกรรมในชุมชน

วิธีดำเนินการ

1.       อบรมวิชาชีพระยะสั้น
2.       อบรมคอมพิวเตอร์
3.       แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.       กิจกรรมร่วมจากองค์กรเครือข่าย

 

วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
                เงินงบประมาณ  จำนวน 170,000 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม

เครือข่าย

1.        ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ  3  แห่ง
2.        ห้องสมุดประชาชนจังหวัด, เฉลิมราชกุมารี และอำเภออัมพวา
3.        หน่วยงานภาครัฐ
4.        หน่วยงานภาคเอกชน

โครงการที่เกี่ยวข้อง

1.        โครงการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
2.        โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยมือเรา
3.        โครงการประชาสัมพันธ์
4.        โครงการ การศึกษานอกโรงเรียนพบชุมชน
5.        โครงการบูรณาการสานสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่าย
ผลลัพธ์ (Outcomes)
                ประชาชนในชุมชน เข้าถึงความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต   และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา/วิทยาการ ต่างๆ นำไปใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการ และปัญหาของชุมชน สามารถเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  และมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น

ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

                ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs)
1.        ประชาชนในชุมชน สามารถเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  และได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น จำนวน 6,000 คน 
2.        ประชาชนในชุมชนได้รับการอบรมความรู้เบื้องต้นเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลความรู้  จำนวน 1,200 คน
5.        ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม จำนวน 12 คน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และกับชุมชนสามารถนำไปใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการ และปัญหาของชุมชน
6.        องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน จำนวน 50 แห่ง เข้ามาเป็นหุ้นส่วนจัดกิจกรรมในชุมชน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1.        ประชาชนในชุมชนมีเงินออมมากขึ้น และสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนได้รับความรู้จากภูมิปัญญามาพัฒนาตนเองได้
2.        องค์กรเครือข่ายสามารถบูรณาการงานของตนเองสู่ชุมชนได้

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

1.        รายงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการทุก 1 เดือน
2.        แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาหารสมองสัญจรสู่ชุมชนความเห็น (0)