จากการพบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ต้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางพระมีนักศึกษามาพบกลุ่มจำนวน 14 คน ได้ถามความคืบหน้าการทำโครงงานภาษาอังกฤษที่ได้แบ่งไว้ 3 กลุ่ม    กลุ่มที่ 1 เรื่องสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร   กลุ่มที่ 2  เรื่องสัญญลักษณ์เครื่องหมายกีฬา   กลุ่มที่ 3  เรื่องเครื่องหมายป้ายต่างๆนักศึกษาได้ทำเป็นแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ   ด้านหน้าเป็นเครื่องหมายด้านหลังเป็นความหมายและคำแปลเป็นถาษาไทย  ที่ได้ทำอย่างนี้นักศึกษาตอบว่า   สามารถนำไปไช้ประโยชน์ในการจำของเครื่องหมายจราจรและอื่นๆที่สำคัญได้และยังนำไปใช้สอบใบขับขี่นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นสื่อการสอนในรุ่นต่อๆไปได้ด้วย   ส่วนการพบกลุ่มถึงเรื่องของการอ่านตัวเลข  การบอกอันดับ   เลขทศนิยม  วัน  เดือน  ปี  บ้านเลขที่  หมายเลขโทรศัพท์และฝึกอ่านของตนเอง   ส่วนงานที่มอบหมายให้นักศึกษาไปฝึกเขียนจดหมายถึงบุคคลที่รักเป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษและมาอ่านให้เพื่อนๆฟังในครั้งหน้า