ขณะนี้ ศ. ดร. สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว อายุ 59 ปี   เป็น ศ.11 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา  คณบดี  และรองอธิการบดี   เป็นนักเรียนทุน MONBUSHO จบการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า  ปริญญาตรี - โท - เอก จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่นทำงานวิจัยด้านสารกึ่งตัวนำ  เลเซอร์  นาโนอิเล็กทรอนิกส์  เซลล์แสงอาทิตย์

         ได้รับรางวัลการยกย่องมากมาย  เช่น  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย,  นักวิจัยอาวุโส สวทช.,  เมธีวิจัยอาวุโส สกว.,  รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย,  นักวิจัยดีเด่นของทบวงมหาวิทยาลัย  ในด้านการยกระดับคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา

         ผมมีความคุ้นเคยและยกย่องนับถือ ศ. ดร. สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว เป็นอย่างมาก   ประทับใจและยกย่องความเป็นคนสมถะ  ถ่อมตัวและทำงานละเอียด   ทำงานเป็นระบบต่อเนื่อง   และที่สำคัญที่สุดมีวิธีคิดรูปแบบการทำงานแบบกลุ่มนักวิจัย  มีแผนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ

วิจารณ์  พานิช
 11 ม.ค.50