รายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ผู้บริหาร

  รองศาสตราจารย์ นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ 
         ตำแหน่ง รองอธิบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
         เบอร์โทร 074-282809 
         ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

2. เจ้าหน้าที่

         นางเมตตา  ชุมอินทร์
         เบอร์โทร 074-282057
         โทรสาร 074-212347                      
         Url address ของ blog :   http://gotoknow.org/blog/km-psu   

          ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110   

          นางสาวอชิดา  เรืองเนียม           
         เบอร์โทร 074-282056
         โทรสาร 074-212347                      
         Url address ของ blog :   http://gotoknow.org/blog/training-psu   

          ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110