วันนี้ได้รับหนังสือแจ้งว่า 

           เนื่องจากหลักฐานประกอบการทำสัญญาจ้างของท่านยังไม่สมบูรณ์คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส ส่งผลให้ทางกองการเจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งสัญญาจ้างท่านให้.....ลงนามได้  ทั้งนี้กองคลังและพัสดุไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของท่านได้ เนื่องจากต้องใช้สัญญาจ้างประกอบ
           .......ขอให้ท่านส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม พร้อมทั้งรับรองสำเนา 4 ชุด ที่....
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ พิจารณาดำเนินการต่อไป

                                                         ลงชื่อ...................................


          หลักฐานประกอบคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส ที่ว่าไม่สมบูรณ์นั้น เนื่องมาจาก เป็นสำเนาบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้ว  แต่เจ้าของบัตร ยืนยันว่า ใช้ทำธุระกรรมอื่น ๆ ไม่มีปัญหา เพราะอายุเกิน 60 ปีแล้วไม่ต้องทำใหม่

         มีสติ.....มีสติ.......ผมจะทำอย่างไรดีครับ ??