จากปัญหาที่กระผม ได้พบในขณะปฎิบัติงานสนามโครงการสำรวจความพิการนั้น ได้มีการพูดคุยปัญหาที่พนักงานแต่ละคนได้รับทราบจากผู้พิการ จึงได้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ฝากเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการ ในการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งฝากไปกับพนักงานของสำนักงานสถิติฯ ในการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งฝากไปกับพนักงานของสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผลที่ได้รับคือผู้พิการ ได้รับข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ และมีความพึงพอใจกับการบริการ การเข้าถึงประชาชนของสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จึงทำให้ทั้ง 2 หน่วยงานเป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น