ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมวิชาการในวาระครบรอบ 40 ปีคณะฯ เป็นประจำทุกเดือนตลอดปี 2550

         สำหรับ "เวทีวิจัย" เดือน กุมภาพันธ์ 2550  เป็นการบรรยายพิเศษ จาก รศ.ดร.ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ จากภาควิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อวิจัย เรื่อง  สมบัติให้ความร้อน เอ็นทีซี พีทีซี และการเก็บประจุไฟฟ้าของอิเล็กทรอนิกส์เซรามิกส์และการประยุกต์ใช้  (Heating, NTC, PTC and capacitive properties of electronic ceramics and applications)   ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชมเชย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2549    


         กิจกรรมดี ๆ นี้ จัดขึ้นในวันที่ ในวันที่ 8 ภุมภาพันธ์ 2550     เวลา 13.30 15.00 น.      ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์

        ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ขอให้แจ้งชื่อทางโทร.074-288075 เบอร์โทรภายใน 8075 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2550 

         อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ที่นี่

(ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)