การคิดอย่างมีแบบแผนเป็นทักษะการคิดที่คนเราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ โดยการฝึกถามคำถามที่ดี ค้นหาคำตอบ มองหาสมมติฐานและคำตอบในมุมมองของตน  ...หลายคนอาจไม่สนใจทักษะการคิดอย่างมีแบบแผน เพราะทักษะการคิดนี้ไม่สามารถที่จะวัดหรือประเมินออกมาได้ง่ายๆ เหมือนกับทักษะด้านอื่นๆ เช่น การพิมพ์ดีด การจดบันทึก การเขียน หรือทักษะที่สามารถวัดได้อื่นๆ เป็นต้น

        มีเคร็ด(ไม่)ลับในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีแบบแผนมาฝาก 3 ประการ โดยต้องฝึกปฏิบัติดังนี้ครับ

คุ้ยลึกลงไป : มองปัญหาอย่างลึกซึ้ง คอยถามอยู่เสมอว่า "ทำไม" เพื่อหาเหตุต้นตอที่สมควรได้รับความสนใจในปัญหานั้นๆ

ตัดสินใจว่าอะไรสำคัญกว่า : จงแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากรายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วไม่ต้องสนใจ โดยให้ความสนใจเฉพาะข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีประโยชน์เพื่อมิให้ศึกษาข้อมูลที่มากเกินความจำเป็น

คาดการณ์ถึงสิ่งที่จะตามมา  : คาดล่วงหน้าไว้เสมอว่าผลกระทบที่อาจจะตามมาของการตัดสินใจว่าคืออะไรบ้าง อะไรเป็นความเสี่ยง การคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าสามารถช่วยให้ลดสิ่งที่ไม่คาดคิดโดยที่เราไม่พึงปรารถนาในภายหน้าได้