ต้องออกแบบระบบสุขภาพ  แล้วมาช่วยกันแก้ไขตกแต่ง

นัดมาคุยกัน แล้วเอาสภาวการณ์ ตอนนั้นมาอธบายให้ฟัง  เป็นข้อมูลความจริง เป็นงานวิจัย  คนจึงอยากฟัง

 ถ้ามาประชุมแล้วพูดแต่ความเห็น  นานๆไปก็ไม่มีใครมา