หลังจากที่ได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้มากันพอสมควร ทำให้มวลสมาชิก          ชาวกศน.แปดริ้ว ที่ประจำสำนักงานศูนย์กศน.จังหวัด และอำเภอเริ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็ปไซต์ศูนย์กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ลิงค์ไปที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผอ.ดิศกุล จนสมาชิกเริ่มคุ้นกัวิถีทางการสื่อสาร การจัดเก็บความรู้ และการเก็บเกี่ยวความรู้สู่การต่อยอด วันนี้จึงได้ให้คำแนะนำสมาชิกรายบุคคลให้มีความสามารถในการสร้างบล็อกของตนเองโดยสมัครเป็นสมาชิก gotoknow เต็มตัว และจัดการนำเข้าแพลนเน็ต(รวมบล็อก)เชื่อมกับผมเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ คุณสุพรรณ คุณวัชรินทร์        คุณอรยา    และ  คุณศศิประภา  สำหรับคนอื่น ๆ จะทยอยให้สอนแนะนำคนอื่น ๆ ต่อไปเป็นตัวคูณ โดยผมสร้างแพลนเน็ตติดตามต่อยอดกศน.แปดริ้ว ไว้สำหรับติดตามความก้าวหน้าของแต่ละคนในการบันทึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป