การเคลือบหลุมและร่องฟัน เป็นการใช้วัสดุทันตกรรมชนิดหนึ่งปิดบนร่องฟัน โดยวัสดุจะติดบนร่องฟันได้จาการใช้กรด (ในปริมาณที่ปลอดภัย) กัดที่ผิวฟันให้เป็รรูพรุน จากนันทาวัสดุลงบน วัสดุจะไหลซึมไปตามร่องฟันและรูพรุนที่ใช้กรดกัดไว้

ส่วนใหญ่มักใช้ในกรณีการเคลือบร่องฟันในฟันกรามถาวรซี่แรก จะขึ้นหลังฟันกรามน้ำนมซี่สุดท้าย (ไม่ใช้ขึ้นแทนฟันน้ำนมนม แต่เป็นฟันที่ขึ้นมาเพิ่มจากฟันน้ำนมซึ่งมี 20 ซี่ เป็นฟันแท้ซึ่งมี 32 ซี่) ซึ่งอายุที่ฟันซี่นี้ขึ้นประมาณ 6 ขวบ (หรือประมาณประถมศึกษาปีที่ 1)

ปัจจุบันเริ่มใช้เคลือบร่องฟันในฟันกรามน้ำนม เนื่องจากเริ่มมีการใช้ฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันผุมากขึ้น ซึ่งฟลูออไรด์จะป้องกันฟันผุในด้านที่เรียบ เมื่อใช้การเคลือบร่องฟันเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้เป็นการป้องกันฟันผุที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น