การจัดการความรู้เกษตรกรรมแบบประณีตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหัวข้อที่ผมมีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับที่จะทำการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ จึงได้กำหนดเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ และได้ร่างข้อเสนอ ( Proposal) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พิจารณา อีกทั้งผู้ที่มีความสนใจในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว

 

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหากท่านจะกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการการศึกษา และการพัฒนาชุดความรู้สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน   เป็นเนื้อหาที่ต่อจากเมื่อวันก่อนครับ และจากความสำคัญตามที่กล่าวมาในสองตอนแรกผมจึงได้นำมากำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยดังนี้

 

1. เพื่อศึกษาแนวคิด ประสบการณ์การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรกรรมแบบประณีต

 

2. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ ( KM ) ในกระบวนการผลิตเกษตรกรรมแบบประณีตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

3. เพื่อศึกษารูปแบบ และความเชื่อมโยงของกิจกรรมที่มีความเหมาะสมในการผลิตเกษตรกรรมแบบประณีตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

นอกจากนั้นยังมีคำถามวิจัย ดังนี้

 

1 . การจัดความรู้ ( KM ) ช่วยให้การทำเกษตรกรรมแบบประณีตประสบผลสำเร็จได้อย่างไร

 

2. เกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมแบบประณีตมีกระบวนทัศน์ต่อระบบการผลิตของตนอย่างอย่างไร

  3. มีหลักคิดทางด้านวิชาการอย่างไรบ้าง ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรูปแบบที่หลากหลาย มีความสอดคล้อง และเหมาะสมแก่เกษตรกรแต่ละคน และพื้นที่มากที่สุด

4. เหตุใดเกษตรกรรมแบบประณีตจึงมีลักษณะที่แตกต่างกัน และรูปแบบที่หลากหลาย

 

5. จะดำเนินการอย่างไรให้เกษตรกร ได้หันมาทำเกษตรกรรมแบบประณีตมากยิ่งขึ้น

 

6.  เกษตรกรรมแบบประณีตทำให้เกษตรกรมีความสุขได้อย่างไร

 

7. เกษตรกรรมแบบประณีตส่งเสริมให้สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างไร      

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

 

1.   ได้แนวทางการเปลี่ยนความคิด ของเกษตรกรในการทำเกษตรกรรมแบบประณีต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำสู่การขยายผลต่อไป

 

2.  ได้รูปแบบ ( Model ) ของการจัดการชุดความรู้ (นวัตกรรม) ในเรื่องของดิน น้ำ  แสง และ                       การเลือกสรรกิจกรรมการผลิต สำหรับเกษตรกรรมแบบประณีต

 

3 . ได้รูปแบบ ( Model ) ความเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิตที่มีความเหมาะสมในการทำเกษตรแบบประณีต

 

4. เกษตรกรได้แนวทางการผลิตของเกษตรกรรมแบบประณีต เพื่อขยายผลในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

5.   เกษตรกรสามารถมีภูมิคุ้มกันที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

ครับจากความมา วัตถุประสงค์ คำถามการวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังกล่าวอันจะนำไปสู่การศึกษาการจัดการความรู้เกษตรกรรมแบบประณีต อย่างไรก็ตามความเป็นมาทั้งหมดอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการมองของกระผมเพียงส่วนเดียว อาจจะไม่ครอบคลุมทุกประเด็น ดังนั้จึงใคร่ขอความกรุณาผู้รู้ทุกๆ ท่านช่วยกรุณาเติมเต็มให้ด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

29 มกราคม 2550