ก่อนอื่น ผมขอแจ้งให้ผู้ที่อ่านบันทึกก่อนหน้านี้ สามารถกลับไปดูรูปภาพ ดีๆ ได้แล้วครับ    ขอประทานโทษด้วยครับที่ไม่ได้ส่ง file ภาพให้คนอื่นอ่านได้  ถ้ายังไม่เห็นช่วยแจ้งบอกด้วยนะครับ 

  ช่วงเรียนอยู่ที่ศิริราช เมื่อ 20 ปี ก่อน นั้น   <p>ช่วงนั้น  ผมได้รู้จัก tracer ที่มีคุณค่ามาก ชิ้นหนึ่ง  ผู้เขียนบทความ คือ อาจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ หลังจากที่ผมได้อ่านบทความ แล้ว  อาจารย์ป๋วยเป็น อาจารย์ ทางจิตวิญญาณคนหนึ่งของผมเลยทีเดียว อาจารย์ไม่ได้เป็นแพทย์  แต่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ ที่ยิ่งใหญ่  ผมเอามาให้ดูกัน เพราะ อาจารย์เขียนบทความนี้ มานานมากแล้ว  ทุกวันนี้ เราก็พบว่าสิ่งที่ท่านเสนอเอาไว้ ยังถูกนำมาใช้เป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ อะไรต่อมิอะไร อยู่เนือง ๆ</p>

<p style="background: white; margin: 0cm 4.5pt 2.25pt" class="MsoNormal" align="justify">เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ได้รับความเอาใจใส่ และบริการอันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแม่และ เด็ก       </p>                                                                       <p style="background: white; margin: 2.25pt 4.5pt" class="MsoNormal" align="justify"> ผมไม่ต้องการมีพี่น้องมากอย่างที่พ่อแม่ของผมมีอยู่และแม่จะต้องไม่มีลูกถี่นักพ่อกับแม่จะแต่งงานกันถูกกฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณีหรือไม่ไม่สำคัญแต่สำคัญที่พ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขทำความอบอุ่นให้ผมและพี่ น้อง                 </p>

                                                                                                                ในระหว่าง 2-3 ขวบแรกของผม ซึ่งร่างกายและสมองผมกำลังเติบโตในระยะที่สำคัญ ผมต้องการให้แม่ผมได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์

                                                                                                            <p style="background: white; margin: 2.25pt 4.5pt" class="MsoNormal" align="justify">ผมต้องการไปโรงเรียน พี่สาวหรือน้องสาวผมก็ต้องการไปโรงเรียนจะได้มีความรู้หากินได้ และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชาติ ถ้าผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูง ๆ ขึ้นไป ก็ให้มีโอกาสเรียนได้ ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือจน จะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้นแค้น</p>

                                                                                                                                                                                             เมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว ผมต้องการงานอาชีพที่มีความหมาย ทำให้ได้รับความพอใจว่าตนได้ทำงานเป็นประโยชน์แก่สังคม              

                                                                                                                                          บ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่จะต้องมีขื่อมีแปไม่มีการข่มขู่กดขี่หรือประทุษร้ายกัน  

                                                             <p style="background: white; margin: 2.25pt 4.5pt" class="MsoNormal" align="justify">ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธ์อันชอบธรรมและเป็นประโยชน์กับโลกภายนอก ผมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความคิดและวิชาของมนุษย์โลก และประเทศของผมจะได้มีโอกาสรับเงินทุนจากต่างประเทศมาใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม      </p>                                                                                <p style="background: white; margin: 2.25pt 4.5pt" class="MsoNormal" align="justify">ผมต้องการให้ชาติของผม ได้ขายผลิตผลแก่ต่างประเทศด้วยราคาอันเป็นธรรม       ในฐานะที่ผมเป็นชาวนา ชาวไร่ ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรสำหรับทำมาหากิน มีช่องทางได้กู้ยืมเงินมาขยายงาน มีโอกาสรู้วิธีทำกินแบบใหม่ ๆ มีตลาดดีและขายสินค้าได้ราคายุติธรรม      </p>             ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการ ผมก็ควรจะมีหุ้นส่วน มีส่วนในโรงงาน บริษัท ห้างร้านที่ผมทำอยู่ ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ ผมก็ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ และหนังสืออื่น ๆ ที่ไม่แพงนัก จะฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ก็ได้ โดยไม่ต้องทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก                            <p style="background: white; margin: 2.25pt 4.5pt" class="MsoNormal" align="justify"> ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมอย่างฟรี กับบริการการแพทย์ รักษาพยาบาลอย่างถูกอย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอพยาบาลได้สะดวก      </p>                        ผมจำเป็นต้องมีเวลาว่าง สำหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียวชอุ่ม สามารถมีบทบาทและชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่าง ๆ เที่ยวงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ์ งานกุศลอะไรได้พอสมควร        <p style="background: white; margin: 2.25pt 4.5pt" class="MsoNormal" align="justify">ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ น้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่ม    </p>

เรื่องอะไรที่ผมทำเองไม่ได้หรือไม้แต่ไม่ดี ผมก็จะขอความร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูปของสหกรณ์ หรือสโมสร หรือสหภาพจะได้ช่วยซึ่งกันและกัน    

  <p style="background: white; margin: 2.25pt 4.5pt" class="MsoNormal" align="justify">เรื่องที่ผมเรียกร้องข้างต้นนี้ ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผมยินดีเสียภาษีอากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ     </p>   <p style="background: white; margin: 2.25pt 4.5pt" class="MsoNormal" align="justify">ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคมรอบตัว ผมต้องการมีส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  </p>                          <p style="background: white; margin: 2.25pt 4.5pt" class="MsoNormal" align="justify">เมียผมก็ต้องการโอกาสต่าง ๆ เช่นเดียวกับผม และเราสองคนควรจะได้รับความรู้และวิธีการวางแผนครอบครัว  </p>                                       <p style="background: white; margin: 2.25pt 4.5pt" class="MsoNormal" align="justify">เมื่อแก่ ผมและเมียก็ควรได้ประโยชน์ตอบแทนจากการประกันสังคม ซึ่งผมได้จ่ายบำรุงตลอดมา   </p>   <p style="background: white; margin: 2.25pt 4.5pt" class="MsoNormal" align="justify">เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ ๆ อย่างบ้า ๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ     </p>        <p style="background: white; margin: 2.25pt 4.5pt" class="MsoNormal" align="justify">เมื่อตายแล้ว ยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เก็บไว้ให้เมียผมพอใช้ในชีวิตของเธอ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เลี้ยงให้โตแต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้ นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการบำรุงชีวิตคนอื่น ๆ บ้าง    </p>     <p style="background: white; margin: 2.25pt 4.5pt" class="MsoNormal" align="justify"> ตายแล้ว เผาผมเถิด อย่าฝัง คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำกินและอย่าทำพิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไป       </p>  นี่แหละคือความหมายแห่งชีวิต นี่แหละคือการพัฒนาที่จะควรให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคน  สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์อ่านมาจนจบ ขอความสุขสวัสดีและสันติสุขจงเป็นของท่านทั้งหลาย และพระท่านกล่าวไว้ดังนี้ เกี่ยวกับความสวัสดี    เราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตว์ทั้งหลาย นอกจากปัญญา เครื่องตรัสรู้ ความเพียร ความสำเร็จอินทรีย์ และความเสียสละ “   </span></span></span></font></font></span></span></font></font></font></span>